Tuntunan Sunnah dalam Menjawab Pertanyaan Nyleneh

Oleh: Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

"Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya salah seorang kamu akan didatangi syetan, lalu bertanya : "Siapakah yang menciptakan kamu?" Lalu dia mejawab : "Allah". Syetan berkata : "Kemudian siapa yang menciptakan Allah?". Jika salah seorang kamu menemukan demikian, maka hendaklah dia membaca "amantu billahi wa rasulih" (aku beriman kepada Allah dan RasulNya), maka (godaan) yang demikian itu akan segera hilang darinya" (HR. Imam Ahmad (6/258). Syaikh Al-Albani berkata: Hadits ini sanadnya hasan, sesuai dengan syarat Muslim.

Hadits ini dikeluarkan pula oleh Imam Muslim (1/84) dan Ahmad (2/331) dari berbagai jalan dari Hisyam, tanpa kalimat, "sesungguhnya godaan itu akan hilang daripadanya".

Selanjutnya hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud (4121) yang kalimatnya sampai pada sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Saya iman kepada Allah". Dan ini merupakan riwayat Muslim.

"Artinya : Syetan akan datang pada salah seorang kamu, lalu berkata : "Siapakah yang menciptakan demikian ? Siapakah yang menciptakan demikian? Siapakah yang menciptakan demikian?" Sehingga dia bertanya : "Siapakah yang menciptakan Tuhanmu?" Apabila ia sampai demikian, maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dan menghentikannya"

Hadits ini juga mempunyai jalur lain yang besumber dari Abu Hurairah dengan lafazh.

"Artinya : Hampir orang-orang saling bertanya di antara mereka sehingga seorang di antara mereka berkata : "Ini Allah, menciptakan makhluk, lalu siapakah yang menciptakan demikian, maka katakanlah : "Allah Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". Kemudian hendaklah salah seorang kamu mengusir (isyarat meludah) ke kiri tiga kali dan memohon perlindungan dari syetan.

Menurut Imam Ahmad (Juz II, hal. 539) hadits ini juga mempunyai jalur lain dari Ja'far dia memberitakan : "Telah bercerita kepadaku Yazid bin Al-Asham, dari Abu Hurairah secara marfu', seperti hadits sebelumnya. Yazid mengisahkan : "Telah bercerita kepadaku Najmah bin Shabigh As-Salami, bahwa dia melihat para penunggang datang kepada Abu Hurairah. Kemudian mereka bertanya kepadanya mengenai hal itu. Lalu Abu Hurairah berkata : "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar). Tidaklah kekasihku bercerita kepadaku tentang sesuatu melainkan aku telah melihatnya dan aku menunggunya. "Ja'far berkata : "Telah sampai kepadaku bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Manakala orang-orang bertanya kepadamu tentang hal ini, maka katakanlah : "Allah adalah sebelum segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah ada sesudah segala sesuatu"

Hadits-hadits shahih ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bagi orang yang digoda oleh syetan dengan bisikannya, "Siapakah yang menciptakan Allah?", dia harus menghindari perdebatan dalam menjawabnya, dengan mengatakan apa yang telah ada dalam hadits-hadits tersebut.

Lebih amannya ialah dia mengatakan :

"Saya beriman kepada Allah dan RasulNya. Allah Esa, Allah tempat meminta. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". Kemudian hendaklah dia berisyarat meludah ke kiri tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syetan, serta menepis keragu-raguan itu".

Saya berpendapat : Orang yang melakukan demikian semata-mata karena taat kepada Allah dan RasulNya serta ikhlas. Maka keraguan dan godaan itu akan hilang darinya dan menjauhlah setannya, mengingat sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, "Sesungguhnya godaan itu akan hilang darinya".

Pelajaran dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ini jelas lebih bermanfaat dan lebih dapat mengusir keraguan daripada terlibat dalam perdebatan logika yang sengit diseputar persoalan ini. Sesungguhnya perdebatan dalam soal ini amatlah sedikit gunanya atau boleh jadi tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi sayang, kebanyakan orang tidak menghiraukan pelajaran yang amat bagus ini. Oleh karena itu ingatlah wahai kaum muslimin dan kenalilah sunnah Nabimu serta amalkanlah. Sesungguhnya dalam sunnah itu terdapat obat dan kemulianmu.

[Dicuplik dari buku Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah wa Syaiun Min Fiqhiha wa Fawaaidiha, edisi Indonesia Silsilah Hadits Shahih dan Sekelumit Kandungan Hukumnya oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, terbitan Pustaka Mantiq, hal 368-372 penerjemah Drs.HM.Qodirun Nur]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar